الگوی شایستگی‌های اجتماعی در روابط اجتماعی معصومین با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

چکیده

در این پژوهش، به دنبال الگویی از شایستگی‌های اجتماعی در سیره و فرهنگ معصومین‰، به‌خصوص فرهنگ علوی و رضوی در روابط اجتماعی هستیم تا با شناخت هر چه ‌بهتر آن، توسط دیگران به‌کار بسته شود. هدف از انجام این پژوهش، ارائۀ الگوی شایستگی‌های اجتماعی برای سرمایۀ انسانی بر اساس سیرۀ معصومین‰، با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی است و با توجه به هدف پژوهش، سؤال پژوهش عبارت است از این که الگوی (ابعاد و مؤلفه‌های) شایستگی‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام (قرآن و معصومین‰)، با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی کدام است؟ در این راستا و برای پاسخ‌گویی به این سؤال، از روش تحلیل محتوا از نوع کیفی به روش تحلیل مضمون (تماتیک) به کمک تکنیک دلفی، برای تأیید اعتبار و اطمینان آن استفاده شده است. پس از مطالعۀ دقیق متون (اسناد و مدارک علمی و آیات و روایات)، مفاهیم حاصل از آن استخراج گردید و به هر کدام، یک کد اختصاص داده شد. سپس، مفاهیم مشابه شناسایی شد و با ترکیب آن‌ها، تم‌های (مقوله) فرعی تدوین گردید و در نهایت، به تأیید اجماع متخصصان در سه مرحله رسید و الگوی نهایی استخراج و تأیید شده است. به‌طور کلی، یافته‌های پژوهش در دو تم اصلی شروع رابطه (آغازگری) و ارتقاء رابطه (خودگشودگی و هم‌دلی) است که هر کدام، دارای زیر تم‌های (تم‌های فرعی) متعدّدی هستند که در بخش یافته‌های پژوهش آورده شده است.

کلیدواژه‌ها