دوره و شماره: دوره 24، شماره 116، خرداد 1397، صفحه 1-173 
واکاوی نقش پیامبرˆ در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسلامی

صفحه 123-146

سیدزکریا محمودی رجا؛ ایوب دامیار؛ سالار دامیار