چارچوب عمومی مدیریت بدهی شخصی در اسلام، مبتنی بر تحلیل محتوای روایات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

استادیار دانشکدۀ اهل البیت دانشگاه اصفهان

چکیده

قرض و بدهی شخصی، بخش ناگزیر یک نظام مالی است. اسلام به عنوان یک دین جامع، دارای آیات، روایات و مباحث فقهی گسترده‌ای در زمینۀ معاملات و مسائل مالی است، لذا در زمینۀ مدیریت قرض و بدهی، باید دارای یک نظام منسجم باشد که در قالب آن، نیازهای بدهکار و طلبکار به خوبی پاسخ داده شده و حقوق آنها نیز کاملاً استیفا شود. گیرندۀ وام، نیازمند صدقه نیست و تنها تا زمان کسب درآمد در آینده، به دنبال پوشش دادن کسری درآمد خود است. دهندۀ وام نیز، به دنبال انفاق بخشی از ثروت خود، در قالب دادن قرض‌الحسنه به نیازمندان است. مقاله، حاضر با تحلیل محتوای مضمونی 197 روایت مرتبط با مدیریت بدهی از کتاب جامع احادیث شیعه، به این نتیجه می‌رسد که اسلام، چارچوب لازم برای مدیریت مطلوب بازار قرض و بدهی را با جزئیات زیاد پیش‌بینی کرده است و کلید آن را، تسویۀ به موقع و کامل بدهی می‌داند.

کلیدواژه‌ها