شناخت و واکاوی مفهوم اصول و مبانی سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

نوشتۀ حاضر، در پی واکاوی مفهوم اصول و مبانی سبک زندگی در فرهنگ اسلامی است و با روش توصیفی - تحلیلی و پیگیری واژه‌شناسانه، به شناخت مفهوم اصول، مبانی و سبک زندگی می‌پردازد. چه، بسیاری از ناتوانی‌ها در ارائه سبک زندگی را، در ناتوانی شناخت اصول و مبانی آن و مفهوم آن‌ها می‌داند.
اصول، ریشه و اساس هر چیز است و مبانی از آن انتزاع و بر آن استوار می‌گردد. در علوم رفتاری و اجتماعی، اصول در حوزۀ اعتقادات می‌گنجد که بر اساس این اصول و با توجه به اهداف، مبانی استخراج می‌گردد. سبک زندگی نیز، شیوۀ زیستن و رفتار فراگیر اجتماعی و بخش حقیقی و اصلی یک تمدّن است. سبک زندگی، جریانی را به راه می‌اندازد که افراد با هر عقیده و ایده‌ای، به صورت خواسته یا ناخواسته، در آن قرار می‌گیرند و پیش می‌روند. سبک زندگی اسلامی، همان برنامۀ عملی اسلام است که آموزه‌های اسلامی جهت زندگی بشر، در تمام ابعاد، تبیین نموده‌اند. از آنجا که سبک زندگی، نوعِ جهان‌بینی و فرهنگ جوامع را نشان می‌دهد و مهم‌ترین عامل حفظ و ترویج فرهنگ و استمرار سنت‌ها است و می‌تواند نشان از باور افراد در مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد، سخن از ابعاد مختلف آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها