مقایسه تطبیقی نقش‌های جنسیتی در رویکرد اسلامی و جامعه‌شناختی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده

تمایز در تعریف نقش‌های جنسیتی، از مهم‌ترین ممیّزه‌های رویکرد اسلامی و جامعه‌شناختی است. طبق دیدگاه جامعه‌شناختی، فرهنگ از منابع مهم در تعریف نقش جنسیتی است، یعنی در فرهنگ‌های مختلف تفاوت‌های بارزی بین نقش‌های اجتماعی وجود دارد. همچنین تقسیم‌بندی نقش‌ها بر اساس جنسیت، به شکل متمایز یافتۀ آن پس از صنعتی شدن جوامع رخ داده است و سرعت تغییر جوامع و دگرگونی‌های اجتماعی بر تغییر نقش‌های اجتماعی مؤثر بوده و به حذف یا تعدیل نقش‌ها منجر شده است. اما در دیدگاه اسلامی زن از نظر انسانیت، ارزشمندی و کرامت انسانی، هیچ تفاوتی با مرد ندارد، اما در نقش‌های خانوادگی، اجتماعی و برنامه‌ریزی‌ها باید به تناسبات تکوینی و کارکردهای متمایز ایشان توجه شود و تفاوت‌های طبیعی، منشأ انتظارات از نقش‌های زنانه و مردانه قرار گیرد. مقایسۀ دیدگاه دینی با رویکرد جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که عمدۀ تفاوت رویکرد دربارۀ نقش‌های جنسیتی به تعریف متفاوت جنسیت به عنوان امری اجتماعی یا طبیعی باز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها