بررسی مؤلّفه‌های سبک زندگی شهدای مدافع حرم (مطالعۀ موردی: وصیت‌نامۀ 27 تن از شهدای مدافع حرم)

نوع مقاله : علمی ترویجی

چکیده

سبک زندگی، مجموعه‌ای از اعمال و نگرش‌هاست که در متن و زمینه‌های خاص قابل درک هستند. از آنجا که سبک زندگی هر فرد و جامعه به‌ لحاظ نظری، برآمده از آموزه‌‌های اعتقادی و ارزشی حاکم بر روح و روان آنهاست، کسب آگاهی‌‌های لازم در خصوص مفهوم سبک زندگی و باورهای دینی و تعامل این دو مقوله ضروری می‌نماید. از دیگر سو، دلیل همۀ انحرافات سیاسی و اعتقادی که بعضاً منجر به نابودی و انحطاط ملت‌ها می‌شود، تصمیمات و رفتارهای بدون بصیرت است. شهدای مدافع حرم، در زمرۀ بصیرترین افراد جامعۀ امروزند که بصیرت و عمل را در هم آمیختند و با تشخیص درست موقعیت و درک صحیح شرایط زمانه، در آزمون ولایت‌پذیری سربلند گشتند. آنان نه تنها بصیر، بلکه بصیرت‌آفرین هم هستند. هدف پژوهش حاضر این است که اندیشه و عمل و سلوک والای آنان را در قالب مضامین سبک زندگی، شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، تعداد 27 وصیت‌نامه با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی گردید و تعداد 253 کد حاصل از آن، در قالب چهار مؤلفۀ ولایت‌پذیری با ابعاد نگرش ولایی و رفتار ولایی (11 شاخص)، هدف از جهاد و شهادت با ا بعاد نیروی محرّکۀ عشق و احساس مسئولیت دینی (13 شاخص)، ویژگی‌های شخصیتی با ابعاد روابط اجتماعی، خصوصیات فردی و انضباط مالی (28 شاخص) و توصیه‌ها با ابعاد عبادی معنوی و سیاسی اجتماعی (25 شاخص)، دسته‌بندی گردید و الگوی انتزاعی پژوهش منطبق با آن ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها