دوره و شماره: دوره 25، شماره 119، شهریور 1398، صفحه 3-200 

علمی ترویجی

بررسی تطبیقی جایگاه زن مسلمان در اندیشۀ شهید مطهری و سید قطب

صفحه 3-28

یحیی بوذری نژاد؛ مینا جهانشاهی؛ شاهین زرع پیما


بررسی‌کیفیت بهره‌گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی

صفحه 165-190

فرزانه اکبرپناه بیلندی؛ محمدجواد توکلی خانیکی؛ مرتضی حاتمی