دوره و شماره: دوره 25، شماره 120، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-196 
3. فلسفۀ ارتباطات بر اساس حکمت متعالیه

صفحه 49-66

فر زانه علیزاده؛ سیدرمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی