واکاوی بازدارندگی‌های سیاسی تأمین رفاه اجتماعی در قرآن و حدیث

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه ایلام

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه ایلام

3 دانشجوی دکتری رشته الهیات گرایش فلسفه دین دانشگاه پیام نور واحد تهران

چکیده

یکی از مفاهیم واصطلاحاتی که در عصر حاضر موردتوجه و تمرکز صاحب نظران ومتخصصان امر، قرار گرفته است مفهوم رفاه اجتماعی است‌که در قرآن کریم و احادیث معصومین‰ یکی از شاخص‌های بارز جامعۀ اسلامی، تامین رفاه اجتماعی مردمان جامعه به شمار می‌آید، بنابراین در حکومت اسلامی که هدف اصلی آن نیل جامعه و آحاد مردم به تعالی و کمال است، تأمین رفاه و آسایش در اولویت قرار می‌گیرد؛ زیرا با تأمین رفاه و آسایش مسیر تعالی انسان‌ها هموار خواهد شد. این پژوهش در پی آن است‌که با واکاوی رفاه اجتماعی در ثقلین و همچنین با نگاهی ژرف اندیشانه بارزترین موانع سیاسی تأمین رفاه اجتماعی را تبیین نماید، طبیعی است‌که شناخت این موانع، گام مؤثر و ارزشمندی در راستای تحقق ایدۀ فرخندۀ پیدایش رفاه اجتماعی مطلوب از منظر اسلامی باشد، در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و توصیفی استفاده شده است

کلیدواژه‌ها