بررسی اثر روابط اجتماعی بر شادمانی مبتنی بر روان‌شناسی مثبت و آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 ارتباطات اجتماعی به مفهومی که مورد نظر این مقاله است، به طور عمده به ارتباطات انسانی، همچون ارتباط خانوادگی، دوستانه و اجتماعی اطلاق می‌شود که به رغم ظاهر ساده و ابتدایی خود می‌تواند کارکردهای پیچیده و متنوعی داشته باشد.
در این پژوهش این سؤال مطرح است‌که، آیا روابط اجتماعی می‌تواند بر شادی تاثیر بگذارد؟ و با وجود این‌که ارتباطات اجتماعی به دلیل گسترده‌تر و پیچیده‌تر شدن جوامع انسانی کارکرد گذشتۀ خود را از دست داده‌اند؛ آیا هنوز هم از اعتبار خاصی برخوردارند؟ آیا میتوان با استفاده از آموزههای اسلامی رابطۀ روابط اجتماعی و شادی را تبیین نمود؟
ارتباطات اجتماعی در صورتی که در فضای مناسب و همراه با آگاهی شکل بگیرند، می‌توانند منجر به بهزیستی روان‌شناختی و افزایش شادکامی انسان گردند. لذا بررسی این نوع ارتباطات اجتماعی و زمینه‌های مؤثری که می‌تواند منجر به شادمانی گردد، از اهمیت برخوردار است. این شناخت می‌تواند کاربرد‌های متعددی برای پژوهشگران و اندیشمندان ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها