نویسنده = علی جلائیان اکبرنیا
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در مدیریت تعارضات اجتماعی

دوره 27، شماره 123، بهار و تابستان 1400، صفحه 115-134

10.30513/iss.2021.1878.1112

علی انصاری بایگی؛ علی جلائیان اکبر نیا


2. راه‌های معنوی دستیابی به آرامش در زندگی

دوره 24، شماره 117، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-82

زهرا جلائیان؛ علی جلائیان اکبرنیا


3. شناخت و واکاوی مفهوم اصول و مبانی سبک زندگی اسلامی

دوره 24، شماره 116، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-66

علی جلائیان اکبرنیا


4. حمایت از تولیدات ملی و قاعده نفی سبیل

دوره 21، شماره 105، تابستان 1394، صفحه 129-148

علی جلائیان اکبر نیا؛ قاسم جعفری؛ علیرضا پوربافرانی؛ فهیمه یزدانی


5. آرامش در زندگی براساس آموزه‌های اسلامی؛ عوامل و زمینه‌ها

دوره 20، شماره 101، تابستان 1393، صفحه 3-20

حسن بوژمهرانی؛ علی جلائیان اکبر نیا


6. روش‌شناسی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام رضاعلیه السلام

دوره 19، شماره 99، زمستان 1392، صفحه 61-80

علی جانفزا؛ علی خیاط؛ علی جلائیان اکبر نیا


7. سبک زندگی اقتصادی در جامعه‌ی قرآنی و جامعه‌ی غربی

دوره 19، شماره 97، تابستان 1392، صفحه 41-68

جواد ایروانی؛ علی جلائیان اکبر نیا