نویسنده = علی جلائیان اکبرنیا
تأثیر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در مدیریت تعارضات اجتماعی

دوره 27، شماره 123، شهریور 1400، صفحه 115-134

10.30513/iss.2021.1878.1112

علی انصاری بایگی؛ علی جلائیان اکبر نیا


راه‌های معنوی دستیابی به آرامش در زندگی

دوره 24، شماره 117، تیر 1397، صفحه 55-82

زهرا جلائیان؛ علی جلائیان اکبرنیا


شناخت و واکاوی مفهوم اصول و مبانی سبک زندگی اسلامی

دوره 24، شماره 116، خرداد 1397، صفحه 43-66

علی جلائیان اکبرنیا


حمایت از تولیدات ملی و قاعده نفی سبیل

دوره 21، شماره 105، شهریور 1394، صفحه 129-148

علی جلائیان اکبر نیا؛ قاسم جعفری؛ علیرضا پوربافرانی؛ فهیمه یزدانی


آرامش در زندگی براساس آموزه‌های اسلامی؛ عوامل و زمینه‌ها

دوره 20، شماره 101، شهریور 1393، صفحه 3-20

حسن بوژمهرانی؛ علی جلائیان اکبر نیا


روش‌شناسی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام رضاعلیه السلام

دوره 19، شماره 99، اسفند 1392، صفحه 61-80

علی جانفزا؛ علی خیاط؛ علی جلائیان اکبر نیا


سبک زندگی اقتصادی در جامعه‌ی قرآنی و جامعه‌ی غربی

دوره 19، شماره 97، شهریور 1392، صفحه 41-68

جواد ایروانی؛ علی جلائیان اکبر نیا