آرامش در زندگی براساس آموزه‌های اسلامی؛ عوامل و زمینه‌ها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث سمنان (نویسندة مسؤول)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

آرامش، تعادل روحی و نبود تشویش و اضطراب است که برآیند آن برخورد درست با مسائل و گرفتاری‌هاست. آرامش در اقسام مختلف آن (طبیعی، روانی و اعتقادی) از مؤلفه‌های سعادت است که به دو شکل آرامش روحی و امنیت اجتماعی ظهور می‌یابد.
از آن رو که عموم فعالیت­های افراد به امید دست­یابی به آرامش می‌باشد، این نوشته در پی ارائة عوامل آرامش به بررسی آموزه­های اسلامی پرداخته و برخی از آنها را گزارش نموده است. این عوامل عبارتند از: ایمان، عامل اصلی آرامش که دیگر عوامل را نیز در سایة خویش دارد؛ ذکر، دعا، نماز، روزه و حج، که از مصادیق عبادی دینداری و زمینه‌ساز آرامش فردی و اجتماعی­اند؛ توبه، توکل، امید، صبر و انس با قرآن از مصادیق اخلاقی و روانی ایمان؛ عفت و پاکدامنی، دوستی با نیکان و دلداری دادن که از مصادیق اجتماعی ایمان و بسترساز آرامش روح و روان فرد و جامعه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها