دوره و شماره: دوره 28، شماره 125، مرداد 1401، صفحه 1-195