نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. ادعای پاسخ گو نبودن حاکمان دینی در بوته نقد

دوره 26، شماره 122، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-22

10.30513/iss.2021.1154.1074

علی عربی آیسک؛ جواد ایروانی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


2. نگاهی به تأثیر فرهنگ بر پیشرفت اقتصادی

دوره 20، شماره 101، تابستان 1393، صفحه 127-151

جواد ایروانی


3. سبک زندگی اقتصادی در جامعه‌ی قرآنی و جامعه‌ی غربی

دوره 19، شماره 97، تابستان 1392، صفحه 41-68

جواد ایروانی؛ علی جلائیان اکبر نیا