نویسنده = ���������������� ��������
تحلیل انتقادی کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه منتسکیو

دوره 27، شماره 123، شهریور 1400، صفحه 189-209

10.30513/iss.2021.662.1039

محمد سلطانیه؛ محمدعلی سلیمی


کارکرد اجتماعی دین از منظر علامه طباطبائی (ره)

دوره 26، شماره 122، اسفند 1399، صفحه 163-181

10.30513/iss.2021.663.1040

محمد سلطانیه؛ علی زرقانی


واکاوی نحوه ارتباط انسان – جامعه - طبیعت از منظر آیات اجتماعی سوره انفال

دوره 25، شماره 120، اسفند 1398، صفحه 165-186

محمد سلطانیه؛ محسن مدنی نژاد