کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوای مضمونی
چارچوب عمومی مدیریت بدهی شخصی در اسلام، مبتنی بر تحلیل محتوای روایات

دوره 24، شماره 116، خرداد 1397، صفحه 15-42

وحید مقدم؛ محمد عترت دوست؛ علی خلیلی


مؤلفه‌های زیست اجتماعی در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی

دوره 22، شماره 110، آذر 1395، صفحه 57-94

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فرشته معتمد لنگرودی