کلیدواژه‌ها = امام سجاد
بررسی تطبیقی دیدگاه امام سجاد و اریک فروم نسبت به کمال گرایی

دوره 27، شماره 123، شهریور 1400، صفحه 37-58

10.30513/iss.2021.2295.1133

ابوالقاسم یعقوبی؛ اکبر عروتی موفق؛ زهره یارمحمدی


آداب همسایه‌داری در سبک زندگی اسلامی

دوره 20، شماره 102، آذر 1393، صفحه 97-128

مرتضی رحیمی