آداب همسایه‌داری در سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

چکیده

کلمه «جار» که جمع آن جیره و جیران است، بارها در قرآن و دیگر متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص معنای لغوی و اصطلاحی آن دیدگاه­ها و اختلافات زیادی وجود دارد، اما در همة معانی لغوی آن، تمایل و علاقه مندرج است. در خصوص معنای اصطلاحی آن نیز عرف و شرع بهترین داور است. این اختلاف در خصوص محدودة آن نیز به چشم می­خورد.
کلمة «جار» از جنبه­های گوناگون، همچون قرب و بعد و... تقسیم می­شود. هر چند کلمة مزبور هر نوع همجواری از جمله هم جواری در محیط کار، اتومبیل، هواپیما و... را شامل است، اما کاربرد آن در خصوص مسکن و محل زندگی وضوح بیشتری داشته و توجه دانشمندان اسلامی، همچون علمای اخلاق، فقه و... را به خود جلب نموده است.
با توجه به مفهوم «جار» و محدودة آن در متون اسلامی، از جمله قرآن، صحیفة سجادیه و... آدابی بیان شده که از یک سو سبک زندگی مناسب همسایه را بیان می­دارد و از سویی نقش همسایة خوب در آرامش و بهداشت روان را نشان می­دهد. همچنین تحت عنوان «همسایگی» برای همسایگان، آدابی بیان شده که در جهت انس و الفت و محبت و جذب قلوب بسیار سازنده و مفید است.

کلیدواژه‌ها