کلیدواژه‌ها = مبانی فلسفی
فلسفۀ ارتباطات بر اساس حکمت متعالیه

دوره 25، شماره 120، اسفند 1398، صفحه 49-66

فر زانه علیزاده؛ سیدرمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی


مقایسة مبانی فلسفی و آراء تربیتی فارابی با روسو

دوره 21، شماره 106، آذر 1394، صفحه 3-26

سیف الله فضل الهی قمشی؛ محمود امیدی؛ حسن نجفی