نویسنده = ������������ ����������
واکاوی بازدارندگی‌های سیاسی تأمین رفاه اجتماعی در قرآن و حدیث

دوره 25، شماره 120، اسفند 1398، صفحه 29-48

سهراب مروتی؛ الهام تقی نیا؛ سادات حسینی


بازشناسی حقوق متقابل اعضای خانواده در سبک زندگی رضوی

دوره 20، شماره 100، خرداد 1393، صفحه 27-54

فرشته دارابی؛ سهراب مروتی


واکاوی بازدارنده‌های خلاقیت در سبک زندگی

دوره 19، شماره 97، شهریور 1392، صفحه 147-174

سهراب مروتی؛ فرشته دارابی