شایستگی‌های مورد نیاز معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، آموزش و پرورش کردستان

2 کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه تهران ـ مدرس دانشگاه فرهنگیان سنندج

چکیده

در فرایند تربیت، مربیان که به لحاظ کسب شایستگی­های فردی و جمعی و وصول به مرتبة شایسته­ای از حیات طیبه مسؤولیت کمک به هدایت متربیان را به عهده گرفته­اند، نقش اصلی را در طراحی و انجام تدابیر و اقدامات زمینه­ساز تکوین و تعالی پیوستة هویت متربیان به عهده دارند و گام نخست و محوری در این فرایند را با فراهم آوردن شایستة مقتضیات رشد متربیان و رفع و دفع موانع آن برمی­دارند. این مقاله با هدف بررسی شایستگی­ها و صلاحیت­های مورد نیاز معلمان در تربیت اجتماعی و سیاسی دانش­آموزان مبتنی بر
آموزه­های اسلامی تدوین شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. از منابع و متون کتابخانه­ای جهت گردآوری و بررسی اطلاعات استفاده شده است. مبنای نظری تحقیق حاضر، آموزه­های اسلامی و متون و منابع معتبر بوده است. یافته­های تحقیق حاضر در زمینة کسب شایستگی­ها مورد نیاز معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی که مستخرج از متون معتبر و اسناد ارزش­مندی همچون قرآن کریم و نهج­البلاغه بوده است، عبارتند از: داشتن تربیت اخلاقی و ایمانی، مسؤولیت­پذیری، عدالت تربیتی، داشتن بصیرت و آینده­نگری، ظلم­ستیزی و نفی استکبار، آراستگی باطنی و ظاهری، اعتدال و میانه­روی و قانون­مندی و پرهیز از خودمحوری و قانون­گریزی.

کلیدواژه‌ها