صبر اجتماعی در قرآن کریم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (نویسندة مسؤول)

چکیده

صبر از فضایل مورد تأکید در اسلام می­باشد؛ که بیش­تر از زاویة فردی ـ اخلاقی، مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که صبر از سهم و جایگاه بالایی در تربیت افراد برای زندگی اجتماعی برخوردار است. بهره­مندی از این جایگاه، در ابتدا نیازمند پاسخ به این سؤال است که «صبر اجتماعی به چه معناست، غرض از آن، و مصادیق آن چیست؟»، پاسخی که پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر شیعی، با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی در پی آن بوده است.
نتایج حاصل از این پژوهش بیان­گر آن است که این نوع از صبر با حضور فرد در اجتماع و در ارتباط با افراد دیگر معنی می­یابد، و در حفظ ثبات و ارتقاء اجتماع مؤثر می­افتد و به شکل مستقیم و غیرمستقیم زندگی فرد را متأثر
می­سازد. این نوع از صبر را می­توان به دو نوع کلی تقسیم کرد: صبر در برابر افراد اجتماع، و صبر در برابر مسائل اجتماع؛ که صبر در برابر افراد نیز بر دو نوع است: صبر مشفقانه و صبر مصلحانه. صبر در برابر مسائل اجتماع نیز به صبر بر دشواری کار و فعالیت اجتماعی، صبر بر دوری اهداف اجتماعی، صبر در برابر کمبودها و مشکلات در اجتماع، و صبر در برابر دسیسه­ها و فشارهای روانی دشمن قابل تقسیم است.

کلیدواژه‌ها