نقش جهان‌بینی اسلامی در شهرسازی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

با کپی­برداری برنامه­ریزی شهری، در جهان اسلام، بسیاری از ساختارهای فیزیکی و پیرو آن، روابط اجتماعی و فرهنگی در جامعة اسلامی دچار دگرگونی گردید، در حالی که احکام اسلامی به مرور زمان و به سادگی و به تدریج با دیدگاه­های انسان تناسب و همگونی پیدا کرد، به طوری که توانست نفوس بشری را تهذیب کند، و آن را به تکامل و ترقی برساند. این تکامل در ایجاد شهرهای اسلامی به اعتبار این که «شهر همان تمدن» است، نمود پیدا کرد. در این مقاله سعی شده تا ویژگی شهر اسلامی از منظر قرآن کریم بیان شود و از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و معماری مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و با روش اسنادی و مطالعات کتابخانه­ای اطلاعات مورد نیاز جمع­آوری شده است.

کلیدواژه‌ها