تربیت اجتماعی با تأکید بر آموزه‌های تربیتی ـ روان‌شناختی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای تأثیرگذار در تحقق و ایجاد تربیت اجتماعی است. سؤال اساسی این است که بایسته­ها و نبایسته­های تربیتی، اجتماعی و روان­شناختی در راستای نیل به تربیت اجتماعی افراد چیست؟ روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است، به این منظور پس از شناسایی و استخراج مفاهیم و مستندات، از متون دینی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و روان­شناسی، به تحلیل محتوای آنها پرداخته و راهبردهای آموزشی، تربیتی و روان­شناختی مستفاد بیان گردید. نتایج نشان داد که شاخص­ترین راهبردهای تربیتی، اجتماعی و روان­شناختی که می­تواند در تحقق تربیت اجتماعی تأثیرگذار باشد و مربیان را در نیل به این هدف یاری رساند عبارتند از: آگاهی از محتوای تربیت اجتماعی، آگاهی از راه­کارهای انتقال پیام، ایجاد انگیزه و رغبت در متربی نسبت به تحقق جامعه­پذیری، توجه جدی به تفاوت­های فردی و جنسیتی در فرایند آموزش تربیت اجتماعی، بهره­گیری صحیح از روش یادگیری مشاهده­ای، بهره­گیری گسترده از ارتباط کلامی و غیر کلامی، و ساده­گویی و مدارا  با متربی.

کلیدواژه‌ها