تأثیر انگاره آزادی دانشجویان در تمدن اسلامی با تأکید بر نگرۀ استاد مطهری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کلام وفلسفه دانشگاه قم

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

چکیده
از اصول اساسی گفتمان تمدنی در دانشگاه‌های اسلامی،اصل آزادی است. جاذبۀ آزادی سبب شد که انقلاب اسلامی آغازگر تحول اجتماعی عظیمی در عصر جدید برای همۀ اقشار به‌ویژه نسل جوان ودانشگاهیان شود.انگارۀ آزادی وقدرت این انگاره، هم در پیروزی و هم در تداوم این انقلاب و هم در نقش تمدن‌سازی آن بسیار تأثیرگذار است. در این‌مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس آراء و دیدگاه‌های شهید مطهری سعی شده تصویری از تأثیر نقش تمدنی وجامعه‌سازی قدرت انگارۀ آزادی دانشجویان به تصویر کشیده شود. آزادی تفکر،آزادی عقیده،آزادی معنوی ،آزادی اجتماعی وآزادی فرهنگی اقسام مهم آزادی‌هایی هستند که بستر نقش آفرینی را فراهم می‌کنند. در مجموعۀ نظام فکری استاد مطهری، آزادی تفکر با آزادی عقیده که بر مبنای دل‌بستگی پایه ریزی می‌شود، متفاوت است و از دیگر تصویر‌های ذهنی تمدن‌ساز، آزادی معنوی است که روشن‌بینی و بصیرت از آثار مهم آن تلقی می‌شود همان‌گونه که آزادی اجتماعی و آزادی فرهنگی، از جلوه‌های مهم آزادی هستند که در ساختن شبکه ها و سیستم‌های تمدن و بازخوانی و بازسازی اجتماع نقش بسیار نافذی دارند. در این‌مقاله براساس چشم اندازهای شهید مطهری به بررسی انگارۀ آزادی و بیان دستاوردهای آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

aaaa

نویسندگان [English]

 • aaa aaa 1
 • nasimsadat mortazavi 2
1 aaa
2 Member of the scientific faculty of the Kerman University of Medical Sciences
چکیده [English]

انقلاب اسلامی آغازگر عصری جدید در جامعه بشری به سمت افق های نووگشایش بخش راهبردهای نوین درمنشور فکری نسل جوان به شمار می آید.از شاخصه های مهم انقلاب اسلامی در رقابت های تمدن ساز، قدرت انگاره آزادی است. در مقاله پیش رو که باروش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، سعی برآن است که تاثیر قدرت انگاره های آزادی دانشجویان براساس بینش استاد مطهری برتمدن سازی دانشگاه های اسلامی به تصویر کشیده شودتادر پرتو انگاره های آزادی تفکر ، آزادی عقیده،آزادی معنوی،آزادی اجتماعی وآزادی فرهنگی گامی نو در این زمینه برداشته شود.در مجموعه نظام فکری استاد مطهری،سنگ بنای تمدن های بشری، آزادی تفکر است که با آزادی عقیده که برمبنای دلبستگی پایه ریزی می شود، متفاوت است واز دیگرمولفه های تمدن ساز،آزادی معنوی است که روشن بینی وبصیرت از آثار مهم آن تلقی می شود همانگونه که آزادی اجتماعی وآزادی فرهنگی ، تعبیر های دیگری ازبحث آزادی دراندیشه ی مطهر است که در بازخوانی وبازسازی تمدن نقش مهمی را ایفا می کنندواز اصول اساسی گفتمان تمدن در دانشگاه های اسلامی محسوب می شوندوبا اهداف سیاست های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نوایی دارند

کلیدواژه‌ها [English]

 • آزادی
 • قدرت انگاره
 • استادمطهری
 • دانشجویان
 • تمدن سازی
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغه.
 3. ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول، چاپ دوم، قم، 1363.
 4. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، دارالفکر، بیروت، 1414.
 5. جوادی آملی، عبدالله، تفسیرتسنیم، قم، اسراء، 1389.
 6. ــــــ ، جامعه در قرآن، قم، اسراء، 1398.
 7. ــــــ ، ولایت فقیه، قم، اسراء، 1397.
 8. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
 9. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ 1، بیروت، دار الشامیه، 1412.
 • رضا، محمد رشید، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، 12جلد، چاپ 1، بیروت، دار المعرفه، 1414 .
 • طباطبایى، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 20جلد، چاپ 2، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات،1390.
 1. قراملکی، احدفرامرز، ناسخیان، علی اکبر، قدرت انگاره، چاپ 3، قم، نشر مجنون، 1397.
 2. سید قطب، ابراهیم حسین شاذلی، فى ظلال القرآن، 6جلد، چاپ 35، بیروت، دار الشروق، 1425.
 3. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - دار الحدیث)، 15 جلد، چاپ اول، قم، دار الحدیث للطباعة و النشر، 1429.
 4. مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، 33 جلد،چاپ اول، بیروت، مؤسسة الطبع و‌النشر، 1410.
 5. مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دایرة المعارف قرآن کریم، 10جلد، چاپ 3، قم، بوستان کتاب قم، 1382.
 6. مطهری، مرتضی، آزادگی بندگی، تهران، بینش مطهر، 1394.
 7. ــــــ ، آزادی انسان، تهران، بینش مطهر، 1394.
 8. ــــــ ، خدا در زندگی انسان، تهران، بینش مطهر، 1394.
 9. مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، 7جلد، چاپ 1، قم، دار الکتاب الإسلامی 1424.
 10. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه، تهران، 1397.