کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
الگوی شایستگی‌های اجتماعی در روابط اجتماعی معصومین با تأکید بر فرهنگ علوی و رضوی

دوره 24، شماره 118، بهمن 1397، صفحه 139-176

احسان نامدار جویمی؛ سیدعلی قلی روشن؛ نورمحمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی