نویسنده = ������������ ������ ������ ������
جامعه پذیری دینی در آموزه های قرآن مطالعه موردی نهاد خانواده

دوره 27، شماره 124، اسفند 1400، صفحه 25-48

10.30513/iss.2022.4332.1243

سید علی نقی ایازی؛ سید محمود مرویان حسینی