جامعه پذیری دینی در آموزه های قرآن مطالعه موردی نهاد خانواده

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد

چکیده

چکیده
هر جامعه ای برای بقاء خود به اجتماعی کردن اعضایش نیازمند است؛ زیرا تشخیص جایگاه آحاد جامعه و نظام ارزشی و هنجاری مشترک از این مسیر محقّق می شود.یکی از نهادهای مؤثّر در این امر خانواده است و دین اسلام اهتمام و توجّه مضاعفی به این نهاد داشته و در آموزه های آن زمینه ها،عوامل،راهکارها،کارکردها و آسیب ها بیان شده است.مطالعة پیش روی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به استخراج و تفسیر اجتماعی گزاره های جامعه پذیری دین و مباحث پیرامونی آن در نهاد خانواده بر اساس آموزه های قرآن می پردازد .
زمینه های جامعه پذیری در این نهاد مورد بررسی قرار گرفته،عناصر ساختی والدین و فرزندان در فرایند جامعه پذیری مورد توجّه قرار گرفته اند و از دیگر سو، از اهمّیت احساسات و عواطف خویشاوندی غفلت نشده و به پایگاه اجتماعی مطلوب خانواده در سطح کلان نظام اجتماعی توجه شده است . عواملی مانند تجانس فرهنگی و استمرار بر انجام مناسک دینداری به منظور تثبیت درونی سازی عناصر دینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به کارکردهای جامعه پذیری مانند اصلاحات خویشاوندی و در سطح کلان اجتماعی اشاره شده و مورد پردازش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious socialization in the teachings of the Qur'an A case study of the family institution

نویسندگان [English]

  • ali naqi ayazi 1
  • mahmood marvian hosini 2
1 Member of the scientific faculty of the Islamic Science and Culture Research Academy
2 Assistant Professor at Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

Every society needs to socialize its members in order to survive; Because recognizing the position of individuals in society and the common value and normative system is achieved through this path. One of the effective institutions in this matter is the family and the religion of Islam has paid extra attention to this institution and in its teachings, factors, factors, strategies, Functions and injuries are describedThe present study uses the method of qualitative content analysis to extract and socialize the propositions of socialization of religion and its surrounding issues in the institution of the family based on the teachings of the Qur'an.
The fields of socialization in this institution have been studied, the structural elements of parents and children in the process of socialization have been considered. Attention has been paid. Factors such as cultural homogeneity and the continuation of religious rites have been analyzed in order to establish the internalization of religious elements. Socialization functions such as kinship reforms at the macro-social level have been mentioned and processed. The existence of blind imitations and deviations and distortions in society and vices in the human body have been mentioned as damages of this mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Areas of socialization
  • socialization factors
  • socialization functions
  • family
  • Quranic teachings