نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی تطبیقی دیدگاه امام سجاد و اریک فروم نسبت به کمال گرایی

دوره 27، شماره 123، شهریور 1400، صفحه 37-58

10.30513/iss.2021.2295.1133

ابوالقاسم یعقوبی؛ اکبر عروتی موفق؛ زهره یارمحمدی