نویسنده = ������������ ������������ ������
تأثیر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در مدیریت تعارضات اجتماعی

دوره 27، شماره 123، شهریور 1400، صفحه 115-134

10.30513/iss.2021.1878.1112

علی انصاری بایگی؛ علی جلائیان اکبر نیا