نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
تجزیه و تحلیل رفتاری وقف (روانشناسی، اقتصاد)

دوره 26، شماره 122، اسفند 1399، صفحه 101-136

10.30513/iss.2021.1668.1103

سید محمد موسی مطلبی