نویسنده = ������������������ ��������
فلسفۀ معضل فرهنگی: مواجهۀ پارادایم با اپیستمه

دوره 27، شماره 123، شهریور 1400، صفحه 279-312

10.30513/iss.2021.1586.1100

مریم شیبانیان؛ سید مجید صابری فتحی