نویسنده = ������������ ��������������
اصل مساوات و اصول الگوی اسلامی نظام توزیع

دوره 19، شماره 98، آذر 1392، صفحه 63-90

سیداحمد عاملی