نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مفهوم مهندسی فرهنگی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 20، شماره 103، زمستان 1393، صفحه 3-22

زهره صمدیان؛ علی شفیعی فینی