واکاوی مفهوم مهندسی فرهنگی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی (نویسندة مسؤول)

2 کارشناس ارشد فیزیک

چکیده

مهندسی فرهنگی ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر که مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره فرموده و آن را از وظایف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی شمرده­اند. این امر مهم، مستلزم بررسی همه جانبة ابعاد و مسائل مطرح در مهندسی فرهنگی است. بر این اساس مقالة حاضر به واکاوی مفهوم مهندسی فرهنگی می‌پردازد. در این مقاله ابتدا ضرورت و اهمیت موضوع بیان می‌شود، سپس مفاهیم اساسی از جمله فرهنگ، مهندسی و مهندسی فرهنگی تعریف می‌شود، هم‌چنین به بررسی سطوح فرهنگ و مهندسی فرهنگی پرداخته می‌شود. علاوه بر این، تلاش شده است با بهره‌گیری از کلام رهبر معظم انقلاب اصول حاکم بر مهندسی فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها