نویسنده = �������������� �������� ��������
بازسازی مبانی علوم اجتماعی در پرتو آموزه‌های قرآن

دوره 20، شماره 102، آذر 1393، صفحه 23-50

قدرت الله قربانی