نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی اثربخشی رشد علمی ایران و پویایی علمی اقتصادی

دوره 20، شماره 101، شهریور 1393، صفحه 79-102

محمد امین خسروی