نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی رشد علمی ایران و پویایی علمی اقتصادی

دوره 20، شماره 101، تابستان 1393، صفحه 79-102

محمد امین خسروی