بررسی اثربخشی رشد علمی ایران و پویایی علمی اقتصادی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانش آموختة مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و تحقیقات و مدرس دانشگاه (نویسندة مسؤول)

چکیده

جهت مطالعة رشد علمی کشورها، معیارهای مختلفی وجود دارد که هر ساله سازمان­های داخلی و خارجی متخصص در این رابطه با تکیه بر آمار و ارقام، رشد علمی کشورها را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می­دهند.
در این مقاله ابتدا با توجه به شاخص­های استاندارد بین­المللی که در پایگاه­های معتبر منتشر شده است. رشد علمی ایران را در دو دهة اخیر بررسی می­کنیم و پس از آن به تحلیل ارتباط متقابل رشد حقوقی و اقتصادی و میزان تأثیرگذاری رشد علمی در این حوزه می­پردازیم. با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق مشخص می­شود که ایران در دو دهة اخیر رشد علمی چشم­گیری داشته که از این حیث باعث رشد و ترقی ایران در دنیا شده است. ولی به عکس تمام کشورهای دنیا این رشد علمی تأثیر کمی روی رشد اقتصادی کشور داشته است. عدم توجه به مباحث علوم انسانی یکی از دلایل با اهمیت در این زمینه است و نیز عدم ارتباط بخش اقتصادی و علمی کشور به طور مستمر و صحیح از دلایل مهم این نقصان می­باشد که می­توان با دیدگاه حقوقی و قانونی به عنوان رابط بین سرمایه­گذار و نوآور، عدم اعتماد بین این دو حوزه را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها