نویسنده = ������������ ����������
مقایسة مبانی فلسفی و آراء تربیتی فارابی با روسو

دوره 21، شماره 106، آذر 1394، صفحه 3-26

سیف الله فضل الهی قمشی؛ محمود امیدی؛ حسن نجفی