نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ادعای پاسخ گو نبودن حاکمان دینی در بوته نقد

دوره 26، شماره 122، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-22

10.30513/iss.2021.1154.1074

علی عربی آیسک؛ جواد ایروانی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر