نویسنده = ���������� ���������� ����������
مؤلفه‌های زیست اجتماعی در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی

دوره 22، شماره 110، آذر 1395، صفحه 57-94

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فرشته معتمد لنگرودی