نویسنده = فتحیه فتاحی زاده
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های زیست اجتماعی در خطبة فدکیه با الهام از آیات قرآنی

دوره 22، شماره 110، پاییز 1395، صفحه 57-94

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فرشته معتمد لنگرودی