نویسنده = ���������� ������������������ ��������������
زمینه‌های مؤثر بر نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه سهروردی

دوره 26، شماره 122، اسفند 1399، صفحه 137-162

10.30513/iss.2021.1122.1071

سیدمهدی موسوی نیا؛ محمدرضا احمدی طباطبایی