نویسنده = ������ ���������� ����������������
تأملی در اصول اجتماعی انجمن های دوازده قدمی

دوره 26، شماره 122، اسفند 1399، صفحه 75-100

10.30513/iss.2021.1129.1072

محمدمهدی ولی زاده؛ ابوالقاسم ولی زاده