نویسنده = فر زانه علیزاده
فلسفۀ ارتباطات بر اساس حکمت متعالیه

دوره 25، شماره 120، اسفند 1398، صفحه 49-66

فر زانه علیزاده؛ سیدرمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی