نویسنده = ������ �������� ����������
واکاوی بازدارندگی‌های سیاسی تأمین رفاه اجتماعی در قرآن و حدیث

دوره 25، شماره 120، اسفند 1398، صفحه 29-48

سهراب مروتی؛ الهام تقی نیا؛ سادات حسینی