نویسنده = �������������� ������
کارکرد اجتماعی دین از منظر علامه طباطبائی (ره)

دوره 26، شماره 122، اسفند 1399، صفحه 163-181

10.30513/iss.2021.663.1040

محمد سلطانیه؛ علی زرقانی