نویسنده = مرتضی حاتمی
بررسی‌کیفیت بهره‌گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی

دوره 25، شماره 119، شهریور 1398، صفحه 165-190

فرزانه اکبرپناه بیلندی؛ محمدجواد توکلی خانیکی؛ مرتضی حاتمی