نویسنده = ���������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی‌کیفیت بهره‌گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی

دوره 25، شماره 119، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-190

فرزانه اکبرپناه بیلندی؛ محمدجواد توکلی خانیکی؛ مرتضی حاتمی