نویسنده = ���������� �������� ������
بررسی موازین جرم تروریسم در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران

دوره 23، شماره 112، خرداد 1396، صفحه 111-150

محمد رضا کیخا؛ علی امیرمحمدی