نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موازین جرم تروریسم در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران

دوره 23، شماره 112، بهار 1396، صفحه 111-150

محمد رضا کیخا؛ علی امیرمحمدی